De peste 3 decenii și jumătate, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.17 Tulcea există şi va continua să existe din necesitatea şi dorinţa copiilor ce o frecventează, a părinţilor acestora, a comunităţii în care se manifestă.

   Misiunea grădiniţei urmăreşte:

 • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative.
 • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
 • Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
 • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.
 • Parteneriatul, notiune multiplă și complexă se înscrie în funcționarea viitoare a grădiniței.
 • Vor fi solicitati cei ce vor fi interesați și preocupați în a favoriza o coerență educativă și a sprijini realizarea proiectelor grădiniței.

  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 Tulcea funcţionează în anul şcolar 2018-2019 cu un număr de opt grupe cu program prelungit, create pe nivele de vârstă, pentru ca fiecare copil să se bucure de activităţi didactice şi recreative specifice vârstei şi particularităţilor sale individuale.

  Grădiniţa oferă un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare, un învăţământ modern, care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc. Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

  Procesul instructiv-educativ este unul modern şi de calitate pentru că există o bază didacticomaterială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

  Spaţiul educaţional este adaptat particularităţilor de vârstă şi intereselor manifestate de copii, iar atmosfera este veselă şi primitoare.

   Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului.